Chuyên Mục: Cơ cấu tổ chức

KHOA NỘI 1

Tên đơn vị: Khoa Nội 1 Địa chỉ: Tầng 6, Khu B, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717261 Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Nội 1 là khoa lâm sàng, có chức năng, nhiệm vụ sau: – Khám, chẩn đoán, điều trị hóa chất cho bệnh nhân ung thư tiêu hóa (đại…

KHOA KHÁM BỆNH VÀ CẤP CỨU

Tên đơn vị: Khoa Khám bệnh và cấp cứu Địa chỉ: Khu C, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717422 Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Khám bệnh và cấp cứu là khoa lâm sàng, có chức năng: Tiếp đón, khám chữa bệnh ngoại trú, chọn lọc bệnh nhân vào điều trị nội…

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Tên đơn vị: Phòng Điều dưỡng Địa chỉ: Tầng 3, Khu A Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717122 Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Điều dưỡng có chức năng chỉ đạo công tác Điều dưỡng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định; kiểm tra, giám sát việc…

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đơn vị: Công nghệ thông tin Địa chỉ: Tầng 3, Khu A Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717139 Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Công nghệ thông tin là phòng nghiệp vụ, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám…

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Tên đơn vị: Phòng Tài chính kế toán Địa chỉ: Tầng 2, Khu A Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717132 Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc…

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tên đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ Địa chỉ: Tầng 3, Khu A Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717131 Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc…

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Tên đơn vị: Phòng Hành chính quản trị Địa chỉ: Tầng 3, Khu A Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Số điện thoại: 02363.717140 Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc…