GIÁM ĐỐC

BS CKII Trịnh Lương Trân

Thầy thuốc nhân dân

(07/2012 – 08/2015)

BS CKII Nguyễn Út

Thầy thuốc nhân dân

(09/2015 – 12/2018)

BS CKII Trần Tứ Quý

Thầy thuốc ưu tú

Phó Giám Đốc Phụ Trách: 12/2018 – 08/2019

Giám Đốc: 09/2019 – 09/2023

 

BS CKII Nguyễn Thanh Hùng

(10/2023 đến nay)

PHÓ GIÁM ĐỐC

PGS. TS. Nguyễn Hữu Toàn

(08/2012 – 12/2015)

BS CKII Trần Quang Hiếu

Thầy thuốc nhân dân

(08/2012 – 08/2015)

TS BS Phan Gia Anh Bảo
 
(08/2012 – 08/2015)

BS CKII Nguyễn Hồng Long

(08/2012 – 02/2020)

BS CKII Trần Tứ Quý

Thầy thuốc ưu tú

09/2015 – 12/2023

 

BS CKII Nguyễn Thanh Hùng

(02/2020 – 09/2023)

BS CKII Phan Vĩnh Sinh

(02/2020 đến Nay)