PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại liên hệ:

Tên đơn vị : PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 –

Địa chỉ : Tầng 3, khu nhà B, BV Ung bướu Đà Nẵng

  –

Điện thoại : 02363.717.139

 

2.Chức năng

 

Phòng Công nghệ thông tincủa bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc quản lý, triển khai ứng dụng hệ thống Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông (CNTT-ĐTVT) trong hoạt động của bệnh viện

 

3. Nhiệm vụ:

Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT&ĐTVT, ứng dụng CNTT&ĐTVT trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt;

Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của Bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt. 

Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị CNTT&ĐTVT cho các đơn vị thuộc Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

   –

Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị thuộc Bệnh viện về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Giám đốc ban hành.

Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, đảm bảo việc kết nối thông tin giữa các đơn vị trong Bệnh viện và với cơ quan Bộ Y tế, các đơn vị liên quan.

   –

Quản trị, cập nhật, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử.

   –

Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bệnh viện.

   –

Nghiên cứu, xây dựng, triển khai ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ các phần mềm phục vụ chuyên môn và quản lý Bệnh viện.

   –

Tổ chức hướng dẫn và đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Bệnh viện cho CB, NV.

  –

Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của Lãnh đạo Bệnh viện.

 –

Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bệnh viện giao

 

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1.Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng: KS. Nguyễn Thành Công

 

4.2.Tổ Phần mềm

 CN. Ngô Gạt

 CN.Hồ Thị Như Quỳnh

 CĐ. Vũ Hoàng Trường

 

4.3.Tổ Phần cứng

 KS. Nguyễn Phú Cường

 KS. Hà Thành Nhân

 KS. Võ Ngọc Đông