PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đơn vị: Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Tầng 3, Khu A Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717139

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Công nghệ thông tin là phòng nghiệp vụ, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về:

  • Quản lý, triển khai ứng dụng hệ thống Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông (CNTT-ĐTVT) trong hoạt động của Bệnh viện.
  • Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, đảm bảo việc kết nối thông tin giữa các đơn vị trong Bệnh viện và với cơ quan Bộ Y tế, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan.
  • Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bệnh viện.
  • Nghiên cứu, xây dựng, triển khai ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ các phần mềm phục vụ chuyên môn và quản lý Bệnh viện.
  • Tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng

Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 07 người.

– Trưởng phòng: KS. Nguyễn Thành Công.

– Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Phú Cường