Chuyên Mục: Thông Tin Chuyên Ngành

Kế hoạch về việc xét duyệt Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 & Đăng ký Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và Sáng kiến năm 2018

Kế hoạch về việc xét duyệt Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 & Đăng ký Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và Sáng kiến năm 2018 Chi tiết xem tại file đính kèm!

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2017 (đợt 1)

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “ Nghiên cứu đánh giá thực trạng phòng chống một số bệnh ung thư thường gặp trong người dân thành phố Đà Nẵng” do Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đề xuất đã được Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất đưa vào kế hoạch triển khai…

Quyết định: Về việc công nhận đề tài nghiên cứu khoa học đạt cấp cơ sở năm 2016

Căn cứ Quyết định số 7088/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Căn cứ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy…

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu cấp cơ sở năm 2016

Thực hiện Công văn số 2775/SYT-NVY ngày 22/09/2016 của Sở Y tế về việc hướng dẫn xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016; Thực hiện Quyết định số 655/QĐ-SYT ngày 31/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu…

Tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm 2020

Từ ngày 21/7/2020 đến ngày 22/7/2020, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện. Qua 02 ngày làm việc khẩn trương, đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng đã rà soát lại toàn bộ 83 tiêu chí chất lượng Bệnh viện do…