BSCKII Nguyễn Thanh Hùng

Giám đốc

 

BS CKII Phan Vĩnh Sinh

Phó Giám đốc

 

Các khoa phòng