BSCKII Trần Tứ Quý

Giám đốc bệnh viện

BSCKII Nguyễn Thanh Hùng

Phó giám đốc bệnh viện

ThsBs Phan Vĩnh Sinh

Phó giám đốc bệnh viện

Các khoa phòng