Chuyên Mục: Văn bản pháp luât

CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: “Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng…

Thông báo: Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên Phòng Việt Nam

Thực hiện Công văn số 5429/SYT-VP ngày 02/11/2023 về việc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên Phòng Việt Nam” của Sở Y tế TPĐN. Phòng Tổ chức cán bộ BV kính gửi đến các Khoa/ phòng các văn bản dưới đây có liên quan đến cuộc thi nhằm tuyên truyền rộng…

Kế hoạch tuyên truyền , phổ biến nghị quyết số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc Hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết và tải tại đây!