PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại liên hệ:

 Tên đơn vị : PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 Địa chỉ : Tầng 2, Khối Hành chính, BV Ung bướu Đà Nẵng

 Điện thoại : 02363.717.132

 

2. Nhiệm vụ:

Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện. 

Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

 

3 .Nhân Sự Phòng:

– Lê Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính
– Trần Thị Cẩm Hải – Phó Trưởng phòng 

– Nguyễn Thị Minh Ngọc – Thủ quỹ

– Lê Thị Thảo Như – Kế toán viên

– Nguyễn Thị Linh – Kế toán viên

– Phạm Thị Thu Thảo – Kế toán viên

– Nguyễn Ngọc Tùng – Kế toán viên

– Võ Thị Hạnh – Kế toán viên

– Nguyễn Thị Thủy – Kế toán viên   

– Đoàn Thị Thu Hiền – Kế toán viên

– Trần Thị Lý – Kế toán viên

– Nguyễn Thị Thanh Thúy – Kế toán viên

– Võ Thị Tường Vy – Kế toán viên  

– Vương Thị Lệ Thủy – Kế toán viên

– Trần Thị Phượng – Kế toán viên

– Đặng Thị Thanh Hà – Kế toán viên

– Nguyễn Thị Ái Vy – Kế toán viên