PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  1. Tên đơn vị: Phòng Tài chính kế toán

Địa chỉ: Tầng 2, Khu A Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717132

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

  1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của Bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
  2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
  3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.
  4. Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện.
  5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
  6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
  7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.
  8. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 18 người

– Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Thu Hiền.

– Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Cẩm Hải