PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ QLCLBV

1. Thông tin chung     :

Tên phòng       : Chỉ đạo tuyến & Quản lý chất lượng bệnh viện

Địa chỉ             : Tầng 2 – Khu nhà A – Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng

Điện thoại        : 02363.717.117

2. Tổ chức nhân sự    :

Trưởng phòng   : Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn

Phó phòng         : Ths. Lê Thị Hoàng Vân        

Nhân viên          :

– Trần Hữu Đại Đồng

– Mai Thị Mỹ Lê

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị      :

– Phòng làm việc được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng cần thiết để thực hiện công việc.

4. Chức năng nhiệm vụ:

4.1 Chức năng:  

– Phòng Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng bệnh viện.

4.2 Nhiệm vụ:

a. Chỉ đạo tuyến

– Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kĩ thuật của tuyến dưới.

– Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

– Định kì sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên.

b. Quản lý chất lượng

– Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng Quy chế bệnh viện.

– Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt.

– Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hổ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.

– Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

– Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các khiếu các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng của người bệnh.

– Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.

– Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

– Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

– Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và dướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

– Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh

c. Khám sức khỏe

– Đầu mối tiếp nhận, tư vấn, triển khai các dịch vụ hợp đồng khám sức khỏe. Và thanh lý các hợp đồng đã thực hiện.

d. Thông tin, truyền thông

– Thực hiện công tác truyền thông cho bệnh viện.

5. Tổ chức các bộ phận.

– Chỉ đạo hoạt động chuyên khoa ở tuyến dưới.

– Đào tạo cán bộ chuyên khoa.

– Quản lý chất lượng Bệnh viện.

– Tổ chức khám sức khỏe cho đơn vị có nhu cầu.