PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN VÀ QLCLBV

 1. Tên đơn vị: Phòng Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng Bệnh viện

Địa chỉ: Tầng 2, Khu A Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717117

 1. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng Bệnh viện là phòng chuyên môn, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện về về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng Bệnh viện:

 1. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình Ban Giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.
 2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.
 3. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.
 4. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình Ban Giám đốc Bệnh viện và báo cáo cấp trên.
 5. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế Bệnh viện.
 6. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
 7. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
 8. Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
 9. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện, tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện.
 10. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
 11. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của Bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.
 12. Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
 13. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.
 14. Tham gia vào ban phòng chống dịch và công tác kiểm tra giám sát phòng chống dịch.
 15. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 05 người.

– Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Hoàng Vân