Kế hoạch tuyên truyền , phổ biến nghị quyết số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc Hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết và tải tại đây!