Thông báo: Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên Phòng Việt Nam

Thực hiện Công văn số 5429/SYT-VP ngày 02/11/2023 về việc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên Phòng Việt Nam” của Sở Y tế TPĐN. Phòng Tổ chức cán bộ BV kính gửi đến các Khoa/ phòng các văn bản dưới đây có liên quan đến cuộc thi nhằm tuyên truyền rộng rãi đến viên chức, người lao động BV được biết và tham gia hưởng ứng!

Xem tại đây !