Chuyên Mục: Dự án – Đấu thầu

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

Cải tiến chất lượng bệnh viện là một trong những nhiệm vụ được tiến hành một cách thường xuyên và liên tục. Năm 2021, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid 19 nhưng Bệnh viện Ung Bướu Đà  Nẵng đã có nhiều thành tích trong việc…