Kế hoạch số 185/KH-BVUBĐN

Kế hoạch số 185/KH-BVUBĐN ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2021.

Chi tiết xem tại file đính kèm