Chuyên mục: Thông tin chuyên ngành

Kế hoạch về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Kế hoạch về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2020 Chi tiết xem tại file đính kèm!