Thư mời chào giá: Về việc mời chào giá Tư vấn lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng