Quyết định: Về việc hủy thầu Gói thầu số 5: Mua sắm bộ dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở 55mm, 75mm năm 2023 thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế đặc thù cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2022-2023

Xem tại đây !