Lãnh đạo qua các thời kì

GIÁM ĐỐC

BS CKII Trịnh Lương Trân

Thầy thuốc nhân dân

(07/2012 – 08/2015)

BS CKII Nguyễn Út

Thầy thuốc nhân dân

(09/2015 – 12/2018)

BS CKII Trần Tứ Quý

Thầy thuốc ưu tú

(09/2019 – 09/2023)

BS CKII Nguyễn Thanh Hùng

(10/2023 – nay)

PHÓ GIÁM ĐỐC

PGS. TS. Nguyễn Hữu Toàn

(08/2012 – 12/2015)

 

 

BS CKII Nguyễn Hồng Long

(08/2012 – 02/2020)

 

BS CKII Trần Quang Hiếu

Thầy thuốc nhân dân

(08/2012 – 08/2015)

TS BS Phan Gia Anh Bảo

(08/2012 – 08/2015)