KHOA KIỂM SOÁT NHIỂM KHUẨN

  1. Tên đơn vị: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Địa chỉ: Tầng 4, Khu B – Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717395

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện, có chức năng quản lý và tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện.

– Đầu mối tham mưu cho Ban Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

– Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

– Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

– Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

– Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

– Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

  1. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 18 người, trong đó: Thạc sĩ: 01 người; Điều dưỡng: 04 người; Nhân viên y tế: 13 người

– Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Thanh Duyên

– Điều dưỡng trưởng khoa: CN. Trương Hồng Thu