KHOA GIẢI PHẨU BỆNH

  1. Tên đơn vị: Khoa Giải phẫu bệnh

Địa chỉ: Khu C, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717392

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Giải phẫu bệnh là cơ sở làm các xét nghiệm sinh thiết, tế bào học, mô bệnh học, có các nhiệm vụ sau:

– Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật giải phẫu bệnh: xét nghiệm tế bào học, mô bệnh học, hóa mô miễn dịch, sinh học phân tử và các xét nghiệm khác khi được phân công.

– Tổ chức hội chẩn tiêu bản tại khoa, hội chẩn liên khoa, bệnh viện, liên viện, hội chẩn quốc tế về chẩn đoán tế bào học, mô bệnh học và sinh học phân tử.

– Thực hiện lưu giữ, bảo quản tiêu bản, khối nến, bệnh phẩm tươi, các sản phẩm sinh học, phiếu trả lời kết quả phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy.

– Tham gia các chương trình nội kiểm, ngoại kiểm nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.

  1. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 34 người, trong đó: Bác sĩ: 06 người; Kỹ thuật y: 10 người; Nhân viên y tế: 01 người.

– Phụ trách khoa: BS. Nguyễn Văn Thanh

– Kỹ thuật y trưởng khoa: CN. Lê Ngọc Ánh