KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ

  1. Tên đơn vị: Khoa Dinh dưỡng, tiết chế

Địa chỉ: Khu C, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717106

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Dinh dưỡng, tiết chế là khoa lâm sàng, có chức năng, nhiệm vụ sau:.

– Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện về hoạt động dinh dưỡng trong Bệnh viện.

– Xây dựng, triển khai quy trình kỹ thuật chuyên môn về dinh dưỡng lâm sàng trong Bệnh viện.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh.

– Tổ chức xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú trong Bệnh viện.

– Phối hợp với các khoa lâm sàng chỉ định chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng, người bệnh được phân cấp chăm sóc cấp I.

– Quản lý thực phẩm, chế biến, cung cấp chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh tại giường bệnh. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong Bệnh viện.

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hoạt động dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng và trong Bệnh viện.

– Đầu mối xây dựng tài liệu tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh, người nhà người bệnh và các đối tượng khác trong Bệnh viện.

– Thực hiện hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

– Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

  1. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện có: 08 người, trong đó: Bác sĩ: 03 người; Điều dưỡng: 01 người; Nhân viên y tế: 04 người.

– Phó Trưởng khoa: ThSBS. Trần Thị Thanh