Tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm 2020

Từ ngày 21/7/2020 đến ngày 22/7/2020, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện. Qua 02 ngày làm việc khẩn trương, đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng đã rà soát lại toàn bộ 83 tiêu chí chất lượng Bệnh viện do Bộ Y tế ban hành, đồng thời kiểm tra các công việc đã tiến hành so với kế hoạch cải tiến chất lượng đã công bố.

Ngày 22/7/2020, trên cơ sở kết quả chấm điểm của đoàn kiểm tra, BSCKII Trần Tứ Quý, Giám đốc phụ trách bệnh viện, Chủ tịch hội đồng quản lý chất lượng đã có những chỉ đạo kịp thời để đạt được kế hoạch, đồng thời nâng cao chất lượng Bệnh viện ung bướu, tiến tới nâng cao sự hài lòng người bệnh.

Buổi báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm 2020

Phòng Chỉ đạo tuyến & Quản lý chất lượng Bệnh viện