Thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2017 (đợt 1)

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “ Nghiên cứu đánh giá thực trạng phòng chống một số bệnh ung thư thường gặp trong người dân thành phố Đà Nẵng” do Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đề xuất đã được Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp cơ sở năm 2017 (đợt 1) tại Quyết  định số 31/QĐ-SKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (có quyết định đính kèm)

Xem chi tiết tại đây!