Thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở năm 2017

Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở năm 2017; qua quá trình xem xét, đánh giá của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2017 Sở Y tế đối với Thuyết minh đề tài do các đơn vị đề xuất, Sở Y tế thông báo các Thuyết minh đề tài NCKH tham gia cấp cơ sở được Sở thông qua như sau:

Xem chi tiết tại đây!