Thông báo 169/BVUBĐN-TCCB

Thông báo 169/BVUBĐN-TCCB ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc tăng cường thực thi các quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu bia trong ngành y tế.

Chi tiết xem tại file đính kèm