Quyết định: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn xây dựng KHLCNT, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023