Quyết định: Về việc công nhận đề tài nghiên cứu khoa học đạt cấp cơ sở năm 2016

Căn cứ Quyết định số 7088/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Căn cứ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng;