Kế hoạch: Về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục phát luật

Kế hoạch: Về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục phát luật; xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2020.

Kế hoạch PBGDPL và Kiểm tra rà soát hệ thống VBQPPL năm 2020