Kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 312/KH-SYT ngày 16/02/2017 của Sở Y tế thành phố Đà nẵng về công tác văn thư lưu trữ năm 2017; Căn cứ tình hình thực tế công tác văn thư lưu trữ tại bệnh viện, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xây dựng kế hoạch thực hiện gồm các nội dung như sau:

Thông tin chi tiết xem tại đây!