Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 91/KH-SYT ngày 14 tháng 1 năm 2019 về công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở y tế thành phố Đà Nẵng. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xây dựng kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019 tại đơn vị như sau:

Chi tiết xem tại đây!