Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-SYT ngày 12 tháng 01 năm 2018 về công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 như sau:

Chi tiết xem tại đây!