Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-SYT ngày 18 tháng 01 năm 2017 về công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017 như sau:

Chi tiết xem tại đây!