Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 65/KH-BVUBĐN ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về Công tác cải cách hành chính năm 2017. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 như sau:

Chi tiết xem tại đây!