Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu cấp cơ sở năm 2016

Thực hiện Công văn số 2775/SYT-NVY ngày 22/09/2016 của Sở Y tế về việc hướng dẫn xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016; Thực hiện Quyết định số 655/QĐ-SYT ngày 31/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016, Sở Y tế hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Hội đồng nghiệm thu như sau:

Chi tiết xem tại đây