KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

Cải tiến chất lượng bệnh viện là một trong những nhiệm vụ được tiến hành một cách thường xuyên và liên tục. Năm 2021, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid 19 nhưng Bệnh viện Ung Bướu Đà  Nẵng đã có nhiều thành tích trong việc duy trì và cải tiến chất lượng bệnh viện. Theo kết quả kiểm tra , đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021 của Sở Y tế Đà Nẵng, bệnh viện đã đạt 4,27, tăng 0,11 điểm so với năm 2020. Để có sơ sở cho việc cải tiến chất lượng, Bệnh viện đã tiến hành buổi họp thông qua kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2022. Tham dự có các thành viên của Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện.

Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thanh Hùng – Phó giám đốc bệnh viện phát biểu trong cuộc họp Thông qua cải tiến chất lượng năm 2022

Đề án cải tiến chất lượng do Phòng Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng xây dựng là một kế hoạch chi tiết với mục tiêu cụ thể, được phân tích, đánh giá kỹ lưỡng dựa trên thực trạng hiện tại của bệnh viện, nhằm cải tiến các yếu tố, kỹ thuật hoặc quy trình, thủ tục hành chính.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng báo cáo tại cuộc họp Thông qua cải tiến chất lượng năm 2022

Theo kế hoạch đề ra, năm 2022 bệnh viện sẽ duy trì những kết quả tốt đạt được, đồng thời khắc phục các điểm còn tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang đến sự hài lòng cho người bệnh và người nhà người bệnh.

 

Phòng Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng