Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông tin thời sự lần thứ 2 năm 2022 và Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2022, nhằm tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đang công tác tại Bệnh viện được nghe báo cáo các chuyên đề thời sự trong năm. Ngày 04/8/2022, Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị nói chuyện thông tin thời sự năm 2022 do đồng chí Đoàn Xuân Hiếu – Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng là báo cáo viên với chuyên đề “Thực trạng về tình hình sử dụng mạng internet và mạng xã hội của cán bộ, đảng viên và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Qua Hội nghị thông tin thời sự, Đảng ủy Bệnh viện mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, tinh thần “thượng tôn pháp luật” và trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia sử dụng internet, mạng xã hội; nâng cao “sức đề kháng”, khả năng “miễn nhiễm” trước các thông tin xấu độc, xây dựng “thế trận toàn dân” trong tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ngày 04/8/2022, Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cũng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do đồng chí Phan Vĩnh Sinh, UVBTV Đảng ủy, CN UBKT Đảng ủy là báo cáo viên.

Hội nghị đã triển khai, quán triệt 04 nội dung, cụ thể:

– Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;

– Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

– Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “ Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

– Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Sau Hội nghị, Đảng ủy Bệnh viện xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.